Regulamin korzystania z serwisu internetowego OPOKA.TV
§1
Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) autorstwa DLA JEZUSA Sp. z o.o. opisuje zasady świadczenia przez DLA JEZUSA Sp. z o.o. usług dostępu do tekstów, grafik, multimediów, oraz usług elektronicznych w serwisie.
2. Niniejszy regulamin opisuje reguły korzystania z serwisu, o których mowa w punkcie pierwszym paragrafu pierwszego Regulaminu, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Regulaminie opisano  prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także zakres odpowiedzialności oraz prawa i obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia i administrowania usługami Serwisu.
3. Każda osoba jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe tylko i wyłącznie po akceptacji Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
Definicje
1. DLA JEZUSA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kościelnej 1, 41-103 Siemianowice Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505751, NIP 6431764449
2. Serwis – zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, będący własnością DLA JEZUSA Sp. z o.o., o tematyce związanej z muzyką chrześcijańską, z elementami społecznościowymi, umożliwiającymi Użytkownikom dostęp do informacji, komentowanie artykułów, oglądanie OPOKA.TV w Internecie oraz VOD. Kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników może być różny dla każdego z krajów.
3. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Usługi.
4. Usługi – oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie między innymi takie jak:
– Usługi społecznościowe – bezpłatne usługi umożliwiające Użytkownikom publikowanie komentarzy, pod warunkiem, że opcja ta została włączona przez administratora, czy korzystanie z serwisu informacyjnego.
– Usługi multimedialne – to bezpłatne usługi, dające Użytkownikom dostęp do streamingu video, bądź audio, na żądanie Użytkownika. W ten sposób, Użytkownik do nich dostęp w momencie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem zarejestrowania w Serwisie.
– Usługi reklamowe – polegają na emitowaniu produktów reklamowych na stronie www.opoka.tv, oraz umożliwiają prowadzenie kampanii reklamowych bazujących na internetowych narzędziach reklamowych jak np. słowa kluczowe (reklama kontekstowa) lub boksy reklamowe. Usługi te są dostępne tylko dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP.
5. TOP NEWS – artykuły publikowane przez serwis, w kategorii Top News, w szczególności tekst i zdjęcia, pliki wideo i audio powiązane ze sobą w dowolnej publikacji lub występujące samodzielnie.
6. Partner – oznacza podmiot współpracujący z DLA JEZUSA Sp. z o.o.
7. Komentarze – automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęć, utworów audio i wideo), wypowiedzi, aktualnych wydarzeń.
8.Galeria – zbiór zdjęć, plików audio i wideo

9.Umowa – umowa zawarta pomiędzy DLA JEZUSA Sp. z o.o. i Użytkownikiem w oparciu o niniejszy Regulamin.
10.Dane – wszelkie dane, w tym dane osobowe dostarczane do DLA JEZUSA Sp. z o.o. przez Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu lub w trakcie korzystania z Usług, jak również w przesyłanej do DLA JEZUSA Sp. z o.o. poczcie elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z korzystaniem z Serwisu lub realizacją Usługi, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.
11.Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
12.Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie.
13.Widget – element oparty na technologii Java Script umożliwiający udostępnianie Produktu podmiotom zewnętrznym.
14.Wideo Reklama – jakikolwiek utwór audiowizualny, audycje audiowizualne, w szczególności utwory o charakterze promocyjnym, reklamowym, marketingowym, emitowane na zlecenie podmiotów trzecich.
15.Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

§3
Zasady dostępu do Usługi multimedialnej
1.Korzystanie z Usługi multimedialnej jest bezpłatne.
2.Korzystanie z Usługi multimedialnej tj. oglądanie i słuchanie streamingów udostępnionych przez DLA JEZUSA Sp. z o.o. kanałów radiowych i telewizyjnych należących do DLA JEZUSA Sp. z o.o. nie wymaga od Użytkownika zalogowania się do Serwisu.
3.Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.
4.W ramach Usługi multimedialnej Użytkownik może mieć dostęp do następujących Produktów:
a) Produkt „VOD” – video on demand – dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału video/programu telewizyjnego, określonych w Serwisie jako VOD. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania dostępu do Produktu, po zarejestrowaniu Użytkownika w Serwisie.
b) Produkt „Streaming programu TV/Sygnału radiowego” – dostęp do transmisji linearnej obrazu i/lub dźwięku w wybranej przez DLA JEZUSA Sp. z o.o. technologii dystrybucji na określonej platformie, na której świadczona jest Usługa.
5. Dokonywanie edycji w kodzie źródłowym Widget wymaga każdorazowej pisemnej zgody DLA JEZUSA Sp. z o.o.
6. Użytkownicy nie są uprawnieni do utrwalania w całości lub części, ani też kopiowania udostępnianych przez Serwis materiałów video/programów telewizyjnych, lub dalszego udostępniania bez pisemnej zgody DLA JEZUSA Sp. z o.o.
7. Możliwe jest wystąpienie przerw w dostępie do Usługi, zwykle krótkotrwałe, spowodowane obligatoryjnymi pracami konserwacyjnymi lub technicznymi. Jeżeli brak dostępu, spowodowany jest większą awarią, DLA JEZUSA Sp. z o.o. postara się usunąć awarię tak szybko, jak tylko to możliwe.

§4
Wymagania techniczne korzystania z Serwisu i z Aplikacji mobilnych
1.Użytkownik Serwisu powinien:
a.) dysponować podłączeniem do sieci Internet o minimalnej przepustowości (download) 2.3 Mb/s;
b.) mieć aktywną obsługą plików cookie;
c.) Użytkownik PC: posiadać system operacyjny Microsoft Windows w wersji XP lub nowszej, bądź Mac OS X, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 53 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą;
d.) uruchomić JavaScript w przeglądarce internetowej;
2. DLA JEZUSA Sp. z o.o. zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za przerwy w dostępie do Usług Serwisu spowodowane tzw. siłą wyższą, przez którą Strony rozumieją wypadek, pożar, strajk, akcję związkową, powódź, wojnę, akty terroryzmu, zamieszki, awarię urządzeń technicznych i sieci światłowodowej dostarczającej Program od Licencjodawcy, działania wroga, akty władzy publicznej i inne tego typu zdarzenia, na które DLA JEZUSA Sp. z o.o. nie ma wpływu, a ich wystąpienia przy dołożeniu należytej staranności nie mogła przewidzieć ani zapobiec skutkom ich wystąpienia.

§5
Prawa i Obowiązki
1. Prawa i Obowiązki Użytkownika:
1.1 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
1.2 Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

2. Zamieszczanie komentarzy:
2.1 Warunkiem zamieszczenia komentarzy w Serwisie, jeżeli opcja ta jest udostępniona przez administratora, jest zarejestrowanie w Serwisie, założenie Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera notę dotyczącą praw autorskich i zgodę na wykorzystanie komentarzy przez Dla Jezusa Sp. z o.o. na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2.2  Poprzez wypełnienie formularza Użytkownik oświadcza, że:
a) podane w formularzu dane są kompletne i prawdziwe (Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych określających jego osobę wypowiedzi i komentarze);
b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

2.3 Na stronie OPOKA.TV (należącej do Dla Jezusa Sp. z o.o.) Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil Użytkownika, oraz zamieszczać komentarze zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu następujących warunków:

a) Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do Materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że Użytkownik posiada prawa do korzystania z tych Materiałów na podstawie licencji, obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,
b) Użytkownik otrzymał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób,
c) Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie komentarzy nie przysługuje mu wynagrodzenie.
2.4 Zastrzeżenia dodatkowe:
a) Serwis będący własnością Dla Jezusa Sp. z o.o. może określić warunki techniczne zamieszczania komentarzy.
b) Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi: zawierających dane osobowe i teleadresowe, będących reklamami lub promocją działalności gospodarczej, zawierających treści uznawane za SPAM, nie będących tematycznie związanymi z Serwisem, stanowiących treści przypominające komunikaty i ogłoszenia, rozpowszechniających treści pornograficzne, naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających możliwości korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.
c) Loginy, emblematy oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) Użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego; Loginy komercyjne i reklamowe są niedozwolone i mogą być usunięte.
2.5 Odpowiedzialność Użytkownika:
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Dla Jezusa Sp. z o.o. z tytułu naruszenia prawa (np. praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Dla Jezusa Sp. z o.o. przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Dla Jezusa Sp. z o.o. lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Dla Jezusa Sp. z o.o. do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Dla Jezusa Sp. z o.o. Zobowiązuje się także zwolnić Dla Jezusa Sp. z o.o. z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Dla Jezusa Sp. z o.o. poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.
3. Dla Jezusa Sp. z o.o.
3.1 Dla Jezusa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi w blogach i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). DLA JEZUSA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w blogach i na forum, galeriach i komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane. Dostęp do Serwisu może być również zablokowany w przypadku, gdy:
a) Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane nie zostały zaktualizowane,
b) Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub Dla Jezusa Sp. z o.o., np. generujących zapytania do serwerów Dla Jezusa Sp. z o.o.,
c) gdy temat komentarzy jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.
d) wykorzystuje Serwis lub Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
e) utrudniania innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu lub Usług, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu;
f) podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowanie prób nieuprawnionego odgadnięcia haseł;
g) zamieszczania w Serwisie skryptów i programów lub plików, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu;
h) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.2 Dla Jezusa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.

3.3 Dla Jezusa Sp. z o.o. bez uzyskiwania dodatkowej zgody, czy oświadczenia ma prawo do:
a) prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług (w szczególności poprzedzających streaming audiowizualny i radiowy). Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi;
b) publicznego udostępniania komentarzy Użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy Internetu mieli do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie;
c) publikowania przesłanych komentarzy Użytkownika w innych Serwisach z podaniem Loginu autora;
d) edycji zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów Serwisu;
e) umożliwienia innym Użytkownikom korzystania ze zdjęć do utrwalenia utworu. np. jako tapety na pulpit monitora (wyłącznie do użytku osobistego tych Użytkowników);
f) zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia profilu Użytkownika;
g) jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Serwisu, zaprzestania jego prowadzenia, a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem;
h) wysyłania zdjęć, plików audio i wideo, wypowiedzi na forum jako elementów newslettera danego Serwisu;
i) publikowania wybranych wypowiedzi Użytkowników Serwisu Dla Jezusa Sp. z o.o. w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników danego Serwisu.
Dla Jezusa Sp. z o.o. zastrzega, że stosowany w Serwisie układ i kompozycja stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo niestanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność Dla Jezusa Sp. z o.o. i są prawnie chronione.
3.5 Dla Jezusa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie. Zmiany w powyższym zakresie będą podawane Użytkownikom zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu.
3.6 Dla Jezusa Sp. z o.o. jest zobowiązana do usunięcia Profilu danego użytkownika na jego/jej wyraźne żądanie.
3.7 Dla Jezusa Sp. z o.o. wskazuje na ograniczenia wiekowe związane z prezentowanymi w danym Produkcie treściami. Dla Jezusa Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za udostępnianie przez Użytkownika treści osobom poniżej wskazanej przez Dla Jezusa Sp. z o.o. granicy wiekowej.

§6
Poufność danych osobowych
1.DLA JEZUSA Sp z o.o. oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu dokonania rejestracji konieczne jest podanie do wiadomości DLA JEZUSA Sp. z o.o. danych osobowych i adresu elektronicznego email, według zamieszczonego w Serwisie formularza rejestracyjnego.
2.Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez DLA JEZUSA Sp. z o.o. swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
3. Użytkownik może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez DLA JEZUSA Sp z o.o. jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) w celach marketingowych, promocyjnych i statystycznych oraz badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników. Wyniki tych badań będą przeznaczone do polepszenie jakości usług świadczonych przez DLA JEZUSA Sp. z o.o. – zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Serwisu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

§7
Reklamacja
1. Reklamacja, którą zgłasza Użytkownik w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez DLA JEZUSA Sp. z o.o. musi być przesłana w formie pisemnej, pod rygorem zwrotu i nierozpoznania.
2.Reklamacje proszę kierować na adres: DLA JEZUSA Sp. z o.o., ul. Kościelna 1, 41-103 Siemianowice Śląskie, z dopiskiem Redakcja OPOKA.TV lub elektronicznie redakcja@opoka.tv
3.Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym wadliwość, identyfikację jego osoby jako korzystającego z Serwisu oraz wskazywać usługę lub funkcję Serwisu, której dotyczy, jak również zwięzłe przedstawienie wadliwości usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
4.DLA JEZUSA Sp. z o.o. zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób zamierza usunąć zgłoszoną wadliwość Usługi lub funkcji Serwisu. W razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji DLA JEZUSA Sp. z o.o. poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
5.W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z Usługami lub funkcjami Serwisu DLA JEZUSA Sp. z o.o. Usługodawca przesyła w terminie 14 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

§8
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu
proszę przesyłać na adres redakcja@opoka.tv lub listownie na adres:
DLA JEZUSA Sp. z o.o., 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Kościelna 1.
2.Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
3.DLA JEZUSA Sp. z o.o. zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie. Użytkownicy będą uprzedzani o wprowadzanych zmianach w Serwisie.
4.Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili ich zamieszczenia w Serwisie internetowym OPOKA.TV, o ile nie zastrzeżono inaczej.
* w przypadku osoby niepełnoletniej – za korzystanie z Serwisu niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do DLA JEZUSA Sp. z o.o. formularza będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisu OPOKA.TV
Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza.
……………………………………………………………
(miejscowość i data)
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisu OPOKA.TV
Imię i nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna):
……………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania:
……………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny:
………………………………………………………………………………….
PESEL: …………………………………………………………………………………..
Zgadzam się na korzystanie przez mojego syna/córkę
…………………………………..…………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
z Serwisu OPOKA.TV
www.opoka.tv
……………………………………………………………………….
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać:
– listownie: DLA JEZUSA Sp. z o.o., 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Kościelna 1,
– lub po zeskanowaniu – pocztą elektroniczną do redakcji OPOKA.TV na adres: redakcja@opoka.tv